środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (394) z dnia 20.05.2015

Nieumorzona wartość początkowa budynku poddanego rozbiórce

Jak zaksięgować nieumorzoną wartość budynku, który będzie poddany likwidacji poprzez rozbiórkę? Na jego miejscu nie powstanie inny środek trwały.

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. b) ustawy o rachunkowości, do pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych zalicza się koszty i przychody związane ze zbyciem środków trwałych. Mimo że ustawa o rachunkowości mówi o zbyciu środków trwałych, to chodzi tutaj o wszelkiego rodzaju rozchody środków trwałych, czyli zarówno o sprzedaż, darowiznę, jak i likwidację. W przypadku rozbiórki budynku stanowiącego środek trwały jednostki mamy do czynienia z rozchodem środka trwałego na skutek jego fizycznej likwidacji. Dlatego też koszty związane z rozbiórką środka trwałego oraz jego nieumorzoną wartość wskazane jest księgować na koncie 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne".

Aktywne druki i formularze
Druk LT – Likwidacja środka trwałego
dostępny jest w serwisie
www.druki.gofin.pl  
w zakładce
Rachunkowość/Dokumenty i dowody księgowe

Postawieniu budynku opisanego w pytaniu w stan likwidacji towarzyszyć powinno wyksięgowanie go z ewidencji bilansowej. Dokonuje się tego na podstawie dokumentu wewnętrznego "LT – Likwidacja środka trwałego", następującymi zapisami:

   a) dotychczasowe odpisy umorzeniowe środka trwałego:
      – Wn konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych",
      – Ma konto 01 "Środki trwałe",
   b) nadwyżka wartości początkowej nad kwotą odpisów
        (tj. niezamortyzowana wartość):
      – Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      – Ma konto 01 "Środki trwałe".

Budynek postawiony w stan likwidacji do czasu jego fizycznej likwidacji, w tym przypadku rozbiórki, może pozostawać w ewidencji pozabilansowej. Ujmuje się go wtedy na koncie pozabilansowym, jednostronnym zapisem:

      – Wn konto 09-2 "Środki trwałe w likwidacji".

Aktywne druki i formularze
Protokół fizycznej likwidacji środka
trwałego dostępny jest
w serwisie www.druki.gofin.pl
w zakładce Rachunkowość/Inne

Dokonanie fizycznej likwidacji środka trwałego dokumentuje się protokołem likwidacyjnym. Pod datą fizycznej likwidacji wyksięgowuje się środek trwały z ewidencji pozabilansowej, zapisem:

      – Ma konto 09-2 "Środki trwałe w likwidacji".

Fakturę otrzymaną od firmy dokonującej rozbiórki budynku ujmuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, jako koszty związane z likwidacją środka trwałego, zapisem:

   a) wartość netto usługi:
      – Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu:
      – Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
   c) wartość zobowiązania wobec dostawcy:
      – Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki".

Jeśli rozbiórka dokonywana jest siłami własnymi można dokonać następujących zapisów:

   1) gdy jednostka prowadzi ewidencję kosztów
        wyłącznie na kontach zespołu 4:
      – Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      – Ma konto 79-0 "Obroty wewnętrzne",
   2) gdy jednostka prowadzi ewidencję kosztów
        na kontach zespołu 4 i 5 lub tylko 5:
      – Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      – Ma konto 53 "Koszty działalności pomocniczej"
         lub 50 "Koszty działalności podstawowej – produkcyjnej".

Jednostka prowadząca ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5 oraz sporządzająca porównawczy rachunek zysków i strat ww. operację powinna zaksięgować za pośrednictwem konta 79-1 "Koszty obrotów wewnętrznych" oraz 79-0 "Obroty wewnętrzne".

Przykład

I. Założenia:

1. Spółka posiada w ewidencji środków trwałych budynek o wartości początkowej: 87.000 zł i dotychczasowym umorzeniu: 43.543,75 zł, który jest obecnie nieprzydatny i nie nadaje się już do remontu.

2. Jednostka postanowiła zlikwidować budynek poprzez jego rozbiórkę, zatrudniając w tym celu firmę budowlaną. Sporządzono również protokół likwidacji budynku.

3. Faktura za rozbiórkę budynku wyniosła: 6.150 zł brutto (w tym VAT: 1.150 zł).

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. LT – postawienie budynku w stan likwidacji:      
   a) dotychczasowe odpisy umorzeniowe budynku 43.543,75 zł 07-1 01-1
   b) niezamortyzowana wartość budynku: 87.000 zł – 43.543,75 zł =  43.456,25 zł 76-1 01-1
2. PK – ewidencja pozabilansowa – ujęcie budynku do czasu jego rozbiórki 87.000,00 zł 09-2  
3. FZ – faktura za rozbiórkę budynku      
   a) wartość netto usługi 5.000,00 zł 76-1  
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 1.150,00 zł 22-1  
   c) wartość brutto zobowiązania 6.150,00 zł   24
4. PK – ewidencja pozabilansowa – wyksięgowanie budynku 87.000,00 zł   09-2

III. Księgowania:

Nieumorzona wartość początkowa budynku poddanego rozbiórce

Zwracamy uwagę, że w świetle przepisów podatkowych, a dokładnie art. 16 ust. 1 pkt 6 updop lub art. 23 ust. 1 pkt 6 updof – nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności. Z kolei likwidacja środka trwałego z innych przyczyn daje możliwość zaliczenia jego niezamortyzowanej wartości początkowej do kosztów uzyskania przychodów.

www.SrodkiTrwale.pl - Wartość początkowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60