środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (906) z dnia 1.03.2016

Prezentacja wyniku ze sprzedaży środka trwałego w rachunku zysków i strat

W poprzednim roku (2015) dokonaliśmy zbycia kilku środków trwałych. Jak wykazać przychody i koszty związane z ich zbyciem w sprawozdaniu finansowym (rachunku zysków i strat)?

W rachunku zysków i strat nie wykazuje się oddzielnie przychodów i kosztów związanych ze zbyciem środka trwałego, lecz jedynie wynik osiągnięty na takiej operacji (zysk lub stratę).

Przychody i koszty związane ze zbyciem środków trwałych zalicza się, na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości, do pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych, jako koszty i przychody pośrednio związane z działalnością operacyjną jednostki.

Przez "zbycie" rozumie się wszelkie zdarzenia gospodarcze powodujące "rozchód" składników majątkowych. Mogą to być np.: sprzedaż, likwidacja lub nieodpłatne przekazanie.

Wraz z ich wystąpieniem kończy się amortyzacja danego środka trwałego.

W związku ze sprzedażą środka trwałego należy wyksięgować z ewidencji bilansowej - na podstawie odpowiedniego dowodu wewnętrznego, np. "LT - Likwidacja środka trwałego" - wartość początkową środka trwałego oraz dotychczasowe odpisy umorzeniowe. Jeżeli sprzedano środek trwały niezamortyzowany w całości, to wartość nieumorzoną odnosi się w pozostałe koszty operacyjne.

Wyksięgowanie środka trwałego z ewidencji księgowej następuje zapisem:

   • wartość początkowa odpowiadająca dokonanym
      odpisom amortyzacyjnym:
      - Wn konto 07 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych",
      - Ma konto 01 "Środki trwałe";
   • pozostała niezamortyzowana część wartości początkowej:
      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 01.

Co do zasady, sprzedawca, będący podatnikiem VAT, dla udokumentowania czynności sprzedaży wystawia fakturę.

Dla potrzeb ewidencyjnych sprzedawcy, faktura jest dowodem księgowym zewnętrznym własnym. Na jej podstawie ujmuje się w księgach rachunkowych:

   • kwotę należności od nabywcy:
      - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki",
   • kwotę zobowiązania wobec urzędu skarbowego z tytułu
      VAT należnego (jeżeli sprzedaż nie korzysta ze zwolnienia
      z VAT):
      - Ma konto 22-2 "VAT należny i jego rozliczenie" oraz
   • przychód ze sprzedaży w wysokości ceny sprzedaży
      netto środka trwałego:
      - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

W przypadku sprzedaży wynik ze zbycia środka trwałego (zysk lub stratę), który podlega zaprezentowaniu w rachunku zysków i strat, ustala się jako różnicę między przychodami uzyskanymi ze sprzedaży środków trwałych (ceną sprzedaży netto) a poniesionymi w związku z tym kosztami (nieumorzoną wartością początkową środka trwałego).


WAŻNE: W rachunku zysków i strat wykazuje się wynik ze zbycia środków trwałych, nie zaś odrębnie przychody i koszty.

Przykład 1 - gdy ze sprzedaży osiągnięto zysk

Jednostka sprzedała środek trwały za kwotę 10.000 zł, przy czym jego:

  • wartość początkowa wynosiła: 15.000 zł,
     
  • dotychczasowa amortyzacja: 11.000 zł,

czyli wartość niezamortyzowana podlegająca zaliczeniu do kosztów wyniesie 4.000 zł, jako różnica 15.000 zł - 11.000 zł.

W związku z tym jednostka w rachunku zysków i strat wykaże zysk ze zbycia środków trwałych w kwocie 6.000 zł (tj. 10.000 zł przychód - 4.000 zł wartość nieumorzona).

W zależności od wersji sporządzanego rachunku zysków i strat, stosując wersje załączników do ustawy o rachunkowości wprowadzone nowelizacją z 23 lipca 2015 r., osiągnięty zysk będzie wykazany:

1) w pozycji G.I (wariantu kalkulacyjnego) lub w pozycji D.I (wariantu porównawczego), jako "Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych" - jeżeli jednostka sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości,

2) w pozycji F (wariantu kalkulacyjnego) lub pozycji D (wariant porównawczy), jako "Pozostałe przychody operacyjne..." - jeżeli jednostka sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 5 do ww. ustawy,

3) w pozycji C, jako "Pozostałe przychody i zyski..." - jeżeli jednostka sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 4 do ww. ustawy.

Przykład 2 - gdy wynik ze sprzedaży stanowi stratę

Dane jak w przykładzie 1, ale zakładamy, że jednostka sprzedała środek trwały za kwotę 3.000 zł.

W rachunku zysków i strat jednostka wykaże stratę ze zbycia środków trwałych w kwocie 1.000 zł (tj. 3.000 zł przychód - 4.000 zł wartość nieumorzona).

W zależności od wersji sporządzanego rachunku zysków i strat, strata zostanie wykazana:

1) w pozycji H.I (wariantu kalkulacyjnego) lub pozycji E.I (wariantu porównawczego), jako "Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych" - jeżeli jednostka sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ww. ustawy,

2) w pozycji G (wariant kalkulacyjny) lub E (wariant porównawczy), jako "Pozostałe koszty operacyjne..." - jeżeli jednostka sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 5 do ww. ustawy,

3) w pozycji D, jako "Pozostałe koszty i straty..." - jeżeli jednostka sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 4 do ww. ustawy.

www.SrodkiTrwale.pl - Ewidencja księgowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60