środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Konto 01 "Środki trwałe"

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, środkami trwałymi (za wyjątkiem zaliczanych do "inwestycji" na mocy art. 3 ust. 1 pkt 17 - ujmowanych na koncie 04) są rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, spełniające następujące warunki:

 • przewidywany okres ich ekonomicznej użyteczności (okres w którym w wyniku używania jednostka będzie osiągała korzyści ekonomiczne) jest dłuższy niż rok,
   
 • są kompletne, tj. wyposażone we wszystkie elementy niezbędne do funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem oraz zdatne do użytku,
   
 • przeznaczone zostały na potrzeby jednostki, tj. będą służyć realizacji celów określonych w dokumentacji jednostki (umowie, statucie, wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub innej ewidencji wymaganej przepisami prawa).

Do środków trwałych zalicza się w szczególności:

 • nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
   
 • maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
   
 • ulepszenia w obcych środkach trwałych,
   
 • inwentarz żywy.

Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z przepisami art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Jeżeli zatem jednostka przyjęła do używania obce środki trwałe (dotyczy to również wartości niematerialnych i prawnych) na mocy umowy, zgodnie z którą jedna ze stron, zwana "finansującym", oddaje drugiej stronie, zwanej "korzystającym", środki trwałe do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas oznaczony, środki te zalicza się do aktywów trwałych korzystającego, jeżeli umowa spełnia co najmniej jeden z warunków określonych w art. 3 ust. 4 ww. ustawy.

Natomiast u finansującego oddane do używania korzystającemu środki trwałe na podstawie umowy spełniającej co najmniej jeden z warunków wymienionych w art. 3 ust. ustawy o rachunkowości, zalicza się do aktywów finansowych odpowiednio jako inne długoterminowe bądź krótkoterminowe aktywa.

Na koncie 01 ujmuje się również te środki trwałe, które zostały przewłaszczone na rzecz kredytodawcy (pożyczkodawcy), ale są nadal użytkowane nieodpłatnie przez jednostkę.

Stosownie do przepisów art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości, nie są zaliczane do środków trwałych te nieruchomości, które są posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu ich wartości lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej.

Kwalifikując poszczególne rzeczowe składniki majątku do środków trwałych, należy uwzględnić, niezależnie od kryteriów określonych ustawą o rachunkowości (art. 3 ust. 1 pkt 15), także zasadę istotności, określoną w art. 8 ust. 1 tej ustawy, w powiązaniu z art. 4 ust. 4 tej ustawy, umożliwiającym stosowanie w księgach rachunkowych uproszczeń, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na sytuację majątkową i finansową jednostki oraz wynik finansowy. Oznacza to, że przedmioty o niskiej jednostkowej wartości, spełniające kryteria wymagane ustawą dla środków trwałych mogą, lecz nie muszą być zaliczone do środków trwałych.

Ustawa o rachunkowości nie wymaga prowadzenia ewidencji środków trwałych w układzie uwzględniającym przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. poz. 1864), zwaną dalej KŚT. Pamiętając jednak o konieczności dostarczania przez ewidencję bilansową danych umożliwiających jednostce rozliczanie się z podatku dochodowego, wskazane jest prowadzenie ewidencji środków trwałych z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje określone w powołanym rozporządzeniu, gdyż do nich są przyporządkowane stawki amortyzacji podatkowej. KŚT zawiera szczegółowy podział środków trwałych na następujące grupy:

Grupa 0 - Grunty,

Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej,

Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne,

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,

Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne,

Grupa 6 - Urządzenia techniczne,

Grupa 7 - Środki transportu,

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane,

Grupa 9 - Inwentarz żywy.

Środki trwałe wyceniane są nie rzadziej niż na dzień bilansowy według zasad określonych przepisami rozdziału 4 ustawy o rachunkowości, w tym (m.in.) przepisami:

1) art. 28 ust. 1 pkt 1 - zgodnie z którym środki trwałe wycenia się według cen nabycia (w rozumieniu art. 28 ust. 2 i 8) lub kosztów wytworzenia (w rozumieniu art. 28 ust. 8), lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny - dokonanej i ewidencjonowanej w trybie art. 31 ust. 3 i 4), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe (dokonywane według zasad określonych w art. 32), a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (w sytuacjach przewidzianych w art. 28 ust. 7 lub w art. 32 ust. 4 i 5),

2) art. 31 ust. 1 - zgodnie z którym wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia (przebudowy, rozbudowy, modernizacji lub rekonstrukcji), powodującego wzrost wartości użytkowej ulepszonego środka trwałego w stosunku do posiadanej przy przyjęciu go do używania (mierzonej okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością uzyskiwanych produktów, kosztami eksploatacji lub innymi miarami).

Po stronie Wn konta 01 ewidencjonowane są zwiększenia stanu i wartości początkowej środków trwałych. Z kolei po stronie Ma tego konta księguje się zmniejszenia stanu i wartości początkowej środków trwałych.

Konto 01 jest kontem bilansowym aktywnym. Może wykazywać wyłącznie saldo debetowe, które odzwierciedla wartość początkową środków trwałych, w tym ulepszeń w obcych środkach trwałych (stanowiących odrębne obiekty inwentarzowe).

Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona o dokonane narastająco odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe (Ma konto 07-1) oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (Ma konto 07-4) podlega wykazaniu w aktywach bilansu jako wartość księgowa (netto) środków trwałych jednostki.

Środki trwałe wykazuje się w zależności od zakresu informacji wykazywanych w bilansie danej jednostki w sposób zaprezentowany w tabeli:

Bilans według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości

Bilans według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości

Bilans według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości

Bilans według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości

W aktywach bilansu w pozycji:

A.

Aktywa trwałe

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

1. Środki trwałe

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

c) urządzenia techniczne i maszyny

d) środki transportu

e) inne środki trwałe

W aktywach bilansu w pozycji:

A.

Aktywa trwałe, w tym środki trwałe

W aktywach bilansu w pozycji:

A.

Aktywa trwałe

II.

Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:
- środki trwałe

W aktywach bilansu w pozycji:

A.

Aktywa trwałe

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

 

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości wymaga prowadzenia dla środków trwałych kont ksiąg pomocniczych (analitycznych). Ewidencja analityczna powinna zapewnić ustalenie dla poszczególnych obiektów inwentarzowych m.in.:

 • wartości początkowej,
   
 • terminu przyjęcia do używania,
   
 • miejsca użytkowania.

Dla potrzeb ewidencji szczegółowej wykorzystuje się:

 • karty identyfikacyjne ilościowo-wartościowe, zawierające przykładowo: nazwę środka trwałego i nadany mu numer inwentarzowy, podstawowe dane techniczne, wartość początkową, miejsce użytkowania, stawkę amortyzacji,
   
 • księgi inwentarzowe, zawierające informacje o poszczególnym środku trwałym (analogicznie jak karta identyfikacyjna); wpisy do księgi powinny być dokonywane w porządku chronologicznym, a numer pozycji wpisu w księdze powinien stanowić człon numeru inwentarzowego obiektu, umieszczanego po numerze (symbolu) nadanym mu na podstawie KŚT,
   
 • tabele amortyzacyjne lub umorzeniowe, prowadzone w układzie przewidzianym w KŚT i zawierające indywidualne dane każdego obiektu dotyczące wartości początkowej, przyjętej stawki amortyzacyjnej lub umorzeniowej, miesięcznej i rocznej kwoty amortyzacji lub umorzenia. Na podstawie tabeli powinno być możliwe ustalenie zbiorczych danych w zakresie wartości początkowej i odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych na początek roku obrotowego, ich zmian zachodzących w ciągu roku, jak również stanu tych wielkości na koniec roku obrotowego.

Typowe zapisy po stronie Wn konta 01

Lp.
Treść operacji gospodarczej
Konto przeciwne 
(strona Ma)
1.
Nabycie i przyjęcie do używania środka trwałego, który wymagał uprzedniego poniesienia dodatkowych nakładów na budowę, montaż lub ulepszenie (w znaczeniu art. 31 ust. 1 ustawy)
08
2. 
Nabycie i przyjęcie do używania środka trwałego, który nie wymagał montażu:  
  a) nabytego w drodze zakupu (w cenie nabycia w rozumieniu art. 28 ust. 2 i ust. 8 ustawy, tj. wraz z cłem, opłatą manipulacyjną, VAT naliczonym niepodlegającym odliczeniu, opłatami urzędowymi)
30 lub 10, 13, 
23, 24
  b) pochodzącego z własnej produkcji 
50, 52-1, 53, 
58, 60, 79-0
  c) przekwalifikowanego z towarów lub z inwestycji
33, 04
3. 
Nabycie środka trwałego z otrzymanych na ten cel obcych środków, np. z dotacji, subwencji, środków PFRON) - ewidencja jak przy nabyciu z własnych środków

Inne księgowania związane z tym zdarzeniem będą przebiegać następująco:

1) otrzymanie środków obcych: Wn konto 13, Ma konto 84

2) i jednocześnie zaliczanie kwoty z konta 84 do pozostałych przychodów operacyjnych z uwzględnieniem art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy, tj. równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych: Wn konto 84, Ma konto 76-0; (ewentualna kwota nierozliczona na dzień rozchodu środka trwałego zaliczana jest jednorazowo do przychodów na dzień rozchodu)

08, 24, 30
4. 
Przyjęcie do używania środka trwałego otrzymanego:  
  a) w formie aportu (wkładu niepieniężnego)
24, 80
     -  przy czym:
 • zarejestrowanie dokumentu potwierdzającego otrzymanie aportu (np. faktury, może podlegać ewidencji za pośrednictwem konta 30: Wn konto 30, Ma konto 24, 80
 • rozliczenie zakupu: Wn konto 01, Ma konto 30
 
  b) nieodpłatnie w tym w drodze darowizny
 
-
dalsza ewidencja przebiega z uwzględnieniem art. 41 ust. 2 ustawy - tj. kwotę ujętą na koncie 84 zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych równolegle do odpisów amortyzacyjnych: Wn konto 84, Ma konto 76-0
84
5.
Otrzymanie środka trwałego na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu:  
  a) w przypadku leasingu operacyjnego - gdy prawo amortyzowania przysługuje właścicielowi (finansującemu zwanemu leasingodawcą) - u użytkownika następuje wyłącznie ujęcie w ewidencji pozabilansowej: Wn konto 09-0 "Obce środki trwałe"  
  b) w przypadku leasingu finansowego - gdy prawo amortyzowania przysługuje użytkownikowi
30, 24
  c) przejęcie środka trwałego na własność po spłacie przedmiotu umowy i zakończeniu leasingu finansowego - następuje przeniesienie środka trwałego na właściwe konto w ewidencji szczegółowej
01
6.
Nabycie środka trwałego uprzednio dzierżawionego (wynajmowanego) i ulepszonego przez dzierżawcę (najemcę) w czasie trwania umowy dzierżawy (najmu) - wartość netto ulepszenia zwiększająca wartość nabytego środka trwałego
 
-
przy czym dotychczasowe umorzenie ulepszenia w obcym środku trwałym podlega wyksięgowaniu zapisem: Wn konto 07-1, Ma konto 01
01
7.
Nabycie gruntu, do którego jednostka posiada nabyte wcześniej prawo wieczystego użytkowania gruntu:  
  a) cena nabycia gruntu (opłata z tytułu przekształcenia)
24
  b) zwiększenie ceny nabycia gruntu o wartość netto wcześniej nabytego odpłatnie prawa wieczystego użytkowania gruntu
-
przy czym dotychczasowe umorzenie prawa wieczystego użytkowania gruntu (dokonywane wyłącznie dla celów bilansowych) podlega wyksięgowaniu zapisem: Wn konto 07-1, Ma konto 01
01
8.
Przyjęcie na stan środków trwałych obiektów (przedmiotów), które jednostka użytkuje dłużej niż rok, a uprzednio ich wartość zaliczona została do kosztów działalności jako zużycie materiałów
-
przy czym w jednostkach prowadzących ewidencję kosztów dodatkowo na kontach zespołu 5 wystąpi dodatkowy zapis: Wn konto 49 Ma konto zespołu 5, ponadto umorzenie za dotychczasowy okres użytkowania: Wn konto 40-0, Ma konto 07-1 i Wn konto zespołu 5, Ma konto 49
40-1
9.
Przyjęcie na stan ujawnionego środka trwałego (nieobjętego dotychczas ewidencją) - w wartości według wyceny:  
  a) jeżeli został wytworzony jako produkt działalności operacyjnej
70-1
  b) jeżeli został otrzymane nieodpłatnie, lecz nie wprowadzono go do ewidencji środków trwałych
84
  c) jeżeli źródło pochodzenia nie jest znane
76-0
10.
Wzrost wartości początkowej środka trwałego na skutek aktualizacji wyceny przeprowadzonej na podstawie odrębnych przepisów
-
przy czym wzrost wartości umorzenia podlega równolegle księgowaniu: Wn konto 81-3, Ma konto 07-1
81-3

Typowe zapisy po stronie Ma konta 01

Lp.
Treść operacji gospodarczej
Konto przeciwne 
(strona Wn)
1.
Wyksięgowanie środka trwałego z tytułu sprzedaży:  
  a) wartość początkowa do wysokości dotychczasowego umorzenia i ewentualnego odpisu z tytułu trwałej utraty wartości
07-1, 07-4 
  b) nadwyżka wartości początkowej nad kwotą odpisów
76-1
2.
Wyksięgowanie środka trwałego wchodzącego w skład sprzedawanego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (do takiej sprzedaży nie stosuje się przepisów ustawy o VAT):  
  a) dotychczasowe odpisy umorzeniowe i ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
07-1, 07-4
  b) nadwyżka wartości początkowej nad kwotą odpisów
76-1
3.
Wyłączenie z ewidencji bilansowej nadal używanego środka trwałego umorzonego w 100% - np. z uwagi na wartość początkową niższą od określonej dla środków trwałych w przepisach podatkowych, która zgodnie z zapisem w dokumentacji stosowana jest również dla celów bilansowych
07-1
4.
Likwidacja środka trwałego spowodowana przyczynami "naturalnymi" - związanymi z ogólnym ryzykiem gospodarowania:  
  a) dotychczasowe odpisy umorzeniowe i ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
07-1, 07-4
  b) nadwyżka wartości początkowej nad kwotą odpisów
76-1
5.
Likwidacja środka trwałego spowodowana zdarzeniami losowymi:  
  a) dotychczasowe odpisy umorzeniowe i ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
07-1, 07-4
  b) nadwyżka wartości początkowej nad kwotą odpisów
76-1
6.
Nieodpłatne przekazanie środka trwałego, w tym darowizna:  
  a) dotychczasowe umorzenie i ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
07-1, 07-4
  b) nadwyżka wartości początkowej nad kwotą odpisów
76-1
  c) ewentualny VAT należny: Wn konto 76-1, Ma konto 22  
7.
Przekazanie środka trwałego jako aportu (wkładu niepieniężnego) na poczet udziału w innej jednostce:  
  a) dotychczasowe umorzenie i ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
07-1, 07-4
  b) wartość ewidencyjna wkładu (nadwyżka wartości początkowej nad kwotą odpisów na koncie 07-1, 07-4)
76-1
  Inne operacje związane z powyższym zdarzeniem będą księgowane:

1) wartość rynkowa wkładu, czyli cena określona w umowie (statucie): Wn konto 03, Ma konto 76-0

2) przeniesienie różnicy pomiędzy wartością rynkową wkładu (równą cenie określonej w umowie lub statucie) a niższą od niej wartością ewidencyjną (zapisy uzupełniające) (kwota różnicy: Wn konto 76-1, Ma konto 81-3 oraz równolegle: Wn konto 03-5, Ma konto 03)

3) VAT należny (ujęcie na podstawie faktury):

 • jeżeli VAT zwracany jest wnoszącemu aport, to kwotę VAT wykazaną na fakturze wnoszący aport ujmuje zapisem: Wn konto 24, Ma konto 22-2
 • jeżeli VAT nie jest zwracany wnoszącemu, to kwotę VAT wykazaną na fakturze wnoszący aport ujmuje zapisem: Wn konto 76-1, Ma konto 22-2
 
8.
Wniesienie środka trwałego będącego składnikiem aportu w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części:  
  a) dotychczasowe odpisy umorzeniowe i ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
07-1, 07-4
  b) wartość ewidencyjna (nadwyżka wartości początkowej nad kwotą odpisów na koncie 07-1, 07-4)
24
9.
Wyksięgowanie środka trwałego stanowiącego niedobór:  
  a) dotychczasowe umorzenie i ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
07-1, 07-4
  b) nadwyżka wartości początkowej nad kwotą odpisów
76-1, 24
10.
Przewłaszczenie środka trwałego na spłatę zabezpieczonego na nim kredytu (pożyczki):  
  a) połączone ze sprzedażą środka trwałego przez kredytobiorcę (za zgodą banku) osobie trzeciej - wyksięgowanie sprzedanego środka trwałego z ewidencji bilansowej dłużnika w dacie jego wydania:  
 
-
dotychczasowe umorzenie i ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
07-1, 07-4
 
-
nadwyżka wartości początkowej nad kwotą odpisów
76-1
 
-
sprzedaż księguje się na zasadach ogólnych
 
  b) bez sprzedaży środka trwałego innej jednostce i pozostawienie go przez bank w użytkowaniu dłużnika - wyksięgowanie środka trwałego przewłaszczonego na bank z ewidencji bilansowej dłużnika w dacie spłaty kredytu przez przewłaszczenie:  
 
-
dotychczasowe umorzenie i ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
07-1, 07-4
 
- nadwyżka wartości początkowej nad kwotą odpisów
 
76-1
  Inne księgowania związane z tym zdarzeniem to:

1) spłata kredytu przez przewłaszczenie do wysokości równowartości wykorzystanego kredytu: Wn konto 13-4, Ma konto 76-0

2) przyjęcie przewłaszczonego środka trwałego na stan księgowy:

 • wartość początkowa: Wn konto 01
 • dotychczasowe umorzenie: Ma konto 07-1
 • różnica równa wartości nieumorzonej: Ma konto 24

3) odpisy amortyzacyjne: Wn konto 40 lub konto zespołu 5, Ma konto 07-1


4) umorzenie zobowiązania z tytułu użytkowania przewłaszczonego środka trwałego - równolegle do odpisów amortyzacyjnych: Wn konto 24, Ma konto 76-0


5) wyksięgowanie z ewidencji w przypadku wydania przewłaszczonego środka trwałego kredytodawcy (lub wskazanej przez niego osobie trzeciej):

 
 
 • dotychczasowe umorzenie
 • nadwyżka wartości początkowej nad kwotą umorzenia
07-1
24
  Uwaga: Powstanie ewentualnego zobowiązania z tytułu VAT należnego (ustalonego i udokumentowanego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa) księgowane byłoby zapisem: Wn konto 76-1, Ma konto 22  
11.
Zmniejszenie wartości początkowej środka trwałego na skutek aktualizacji wyceny dokonanej na podstawie odrębnych przepisów:
 
-
przy czym zmniejszenie wartości umorzenia podlega równolegle księgowaniu: Wn konto 07-1, Ma konto 81-3
81-3

www.SrodkiTrwale.pl - Ogólne zasady ewidencji księgowej środków trwałych:

Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.