środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (414) z dnia 20.03.2016

Jednorazowa amortyzacja samochodu ciężarowego o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony

W grudniu 2015 r. podatnik zakupił samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Dodatkowe badanie techniczne potwierdzające spełnienie wymagań określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dla samochodów ciężarowych zostało przeprowadzone w styczniu 2016 r., również w tym miesiącu podatnik uzyskał stosowny wpis w dowodzie rejestracyjnym. Czy miał prawo dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w grudniu 2015 r.?

Amortyzacja samochodu ciężarowego o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony
rys. Amortyzacja samochodu ciężarowego o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony

Podatnik w grudniu 2015 r. nie miał prawa dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od przedmiotowego samochodu ciężarowego.

W przypadku samochodów ciężarowych możliwe jest dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Przy czym odpisów takich mogą dokonywać wyłącznie mali podatnicy oraz podatnicy, którzy w danym roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej. Jednorazowego odpisu można dokonać w roku podatkowym, w którym środek trwały (tu: samochód ciężarowy) został wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości jednorazowych odpisów amortyzacyjnych (art. 22k ust. 7 updof).

Amortyzacji jednorazowej podatnik może dokonać, jeśli spełnione są warunki o uznaniu danego pojazdu za samochód inny niż samochód osobowy.

Definicja samochodu osobowego została zawarta w art. 5a pkt 19a updof i stanowi ona, że jest to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób (łącznie z kierowcą), z wyjątkiem pojazdów wymienionych w dalszej części tego przepisu.

Stosownie do art. 5d updof, spełnienie wymienionych w art. 5a pkt 19a updof wymogów pozwalających na wykluczenie konkretnego pojazdu z kategorii samochodów osobowych stwierdza się na podstawie:

  • dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów i potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań - dotyczy pojazdów samochodowych wymienionych w art. 5a pkt 19a lit. a i b updof,
     
  • dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym - dotyczy pojazdów samochodowych określonych w art. 5a pkt 19a lit. c updof.

Już w momencie wprowadzania przedmiotowego pojazdu do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podatnik musi posiadać dokumenty potwierdzające kwalifikację przedmiotowego samochodu do kategorii osobowych albo ciężarowych. Należy bowiem zauważyć, że art. 22n updof nakazuje podatnikowi zamieścić w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych m.in. symbol Klasyfikacji Środków Trwałych (samochodom osobowym nadany jest symbol 741, a ciężarowym - 742).

Dlatego dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od pojazdu samochodowego jest dopuszczalne dopiero po przeprowadzeniu wymaganego obowiązującymi przepisami dodatkowego badania technicznego oraz otrzymaniu zaświadczenia wydanego przez okręgową stację kontroli pojazdów, które pozwala stwierdzić, że określony pojazd nie jest zaliczany do samochodów osobowych w rozumieniu art. 5a pkt 19a updof. Konieczne jest także uzyskanie na tę okoliczność stosownej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym samochodu.

Zaprezentowane stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 maja 2013 r., nr IBPBI/1/415-199/13/AP i z 17 grudnia 2012 r., nr IBPBI/1/415-1239/12/AP. Należy jednocześnie wskazać, że powołany organ podatkowy prezentował wcześniej odmienne stanowisko w tej kwestii. W interpretacji indywidualnej z 19 stycznia 2012 r., nr IBPBI/1/415-58/12/AP uznał, że uzyskanie wymaganego zaświadczenia i wpisu w terminie późniejszym (tj. po dokonaniu jednorazowej amortyzacji samochodu), nie pozbawia podatnika prawa do jednorazowej amortyzacji. Skutku takiego nie przewidują bowiem obowiązujące przepisy prawa, a wydanie przedmiotowego zaświadczenia w terminie późniejszym nie oznacza, iż dopiero od daty jego wydania określony samochód jest samochodem ciężarowym (o ile oczywiście po jego zakupie nie został on poddany modyfikacjom).

W interpretacji z 15 maja 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyznał jednak, że w przedmiotowym zakresie jego stanowisko, które zajął w interpretacji z 19 stycznia 2012 r., uległo zmianie.

www.SrodkiTrwale.pl - Amortyzacja:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60