środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 55 (1409) z dnia 10.07.2017

Prawo małego podatnika do jednorazowej amortyzacji

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie handlu. W 2017 r. posiadam status małego podatnika oraz korzystam z opodatkowania według skali podatkowej. Dnia 3 lipca br. zakupiłem podnośnik do palet za kwotę 15.500 zł, który uznałem za firmowy środek trwały. W dniu 6 lipca br. przyjąłem go do używania wpisując go w tym samym dniu do ewidencji środków trwałych. Czy taki środek trwały mam prawo zamortyzować jednorazowo? Czy do jednorazowej amortyzacji ma zastosowanie limit pomocy de minimis?

Z jednorazowej amortyzacji, o której mowa w art. 22k ust. 7-13 ustawy o pdof, mogą korzystać mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej. Dla celów podatku dochodowego w 2017 r. małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodów ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w 2016 r. kwoty 5.157.000 zł.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Czytelnik posiada status małego podatnika. Nie jest to jednak wystarczająca przesłanka do zastosowania jednorazowej amortyzacji w odniesieniu do nabytego podnośnika palet. Czytelnik może bowiem skorzystać z tego przywileju po spełnieniu pozostałych warunków określonych w art. 22k ust. 7-13 ustawy o pdof. Stosownie do tych przepisów jednorazowego odpisu amortyzacyjnego można dokonać od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), z wyłączeniem samochodów osobowych. Uprawniony podatnik dokonuje takiego odpisu amortyzacyjnego w roku podatkowym, w którym amortyzowane według tej metody składniki majątku zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Z tym, że łączna wartość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w danym roku podatkowym nie może przekroczyć równowartości kwoty 50.000 euro. W 2017 r. limit ten wynosi 215.000 zł. Przy określaniu kwoty tego limitu nie należy uwzględniać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza 3.500 zł.

W myśl art. 22k ust. 10 ustawy o pdof jednorazowa amortyzacja stanowi pomoc de minimis udzielaną na zasadach określonych w aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis. W związku z tym ma do niej zastosowanie limit takiej pomocy. Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, u przedsiębiorcy całkowita kwota pomocy de minimis nie może przekroczyć 200.000 euro w okresie trzech lat podatkowych (z wyjątkiem działalności w zakresie drogowego transportu towarów, gdzie limit ten wynosi 100.000 euro). W 2017 r. limit pomocy de minimis należy liczyć biorąc pod uwagę lata 2015-2017. Do wartości tej pomocy nie zalicza się całej wartości dokonanych jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, lecz jedynie korzyść, jaką podatnik uzyskuje w związku ze zmniejszeniem podstawy opodatkowania w danym roku podatkowym (w konsekwencji ze zmniejszeniem wysokości podatku) na skutek zastosowania preferencyjnych zasad amortyzacji. Ustalając tę wartość należy zastosować jeden z dwóch wzorów określonych w § 4 pkt 22 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej... (Dz. U. z 2004 r. nr 194, poz. 1983 ze zm.).


Limity obowiązujące w podatku dochodowym dostępne są w serwisie www.wskazniki.gofin.pl.


Zatem Czytelnik posiadając w 2017 r. status małego podatnika, będzie miał prawo w tym roku podatkowym do jednorazowej amortyzacji nabytego podnośnika do palet do wysokości limitu wynoszącego 215.000 zł, o ile nabyte urządzenie stanowi środek trwały zaliczany do grupy 3-8 KŚT i uzyskana w latach 2015-2017 pomoc de minimis nie przekroczyła u niego 200.000 euro.

www.SrodkiTrwale.pl - Amortyzacja:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60