środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022

Zmiany wartości środków trwałych prezentowane w dodatkowych informacjach i objaśnieniach

Spółka sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. W jaki sposób powinna zaprezentować szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych w dodatkowych informacjach i objaśnieniach?

W ustępie 1 pkt 1 dodatkowych informacji i objaśnień sporządzanych według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości prezentuje się szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. Informacje te mogą zostać przedstawione np. w nocie w formie tabeli.

Informacja dodatkowa jest częścią sprawozdania finansowego. Składa się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień. Oba te elementy powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe przedstawiało rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki (por. art. 45 ust. 2 pkt 3art. 48 ust. 1 ustawy o rachunkowości).

Zakres informacji dodatkowej, sporządzanej przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, określa załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości. Warto dodać, że jednostka mikro może nie sporządzać informacji dodatkowej, pod warunkiem że przedstawi informacje uzupełniające do bilansu określone w załączniku nr 4. Zakres informacji dodatkowej dla jednostek małych sporządzających uproszczoną informację dodatkową określa załącznik nr 5. Jednostka mała, która nie sporządza uproszczonej informacji dodatkowej, sporządza informację dodatkową w zakresie nie mniejszym niż określony w załączniku nr 5. Z kolei zakres informacji dodatkowej dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy określa załącznik nr 6. Jednostki te mogą również sporządzać informację dodatkową w zakresie ustalonym w załączniku nr 1.

Dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią liczbowo-opisowe uzupełnienie (uszczegółowienie, wyjaśnienie, rozszerzenie) danych wykazanych w bilansie, rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Ustawodawca nie określił obowiązujących wzorów, formy prezentacji czy szczegółowości informacji i objaśnień, a jedynie ich minimalny zakres i rodzaj (tematykę). Oznacza to, że jednostka:

1) może rozszerzyć (uszczegółowić) zakres podawanych informacji, jeżeli jest to niezbędne dla właściwej oceny jej sytuacji w okresie sprawozdawczym (na co zezwala art. 50 ust. 1 ustawy o rachunkowości),

2) może przyjąć formę prezentacji uwzględniającą charakter, rodzaj czy rozmiary działalności, a mianowicie formę tabelaryczną (noty), formę opisową albo formę mieszaną (tabelaryczno-opisową),

3) powinna ujmować dane w dodatkowych informacjach i objaśnieniach, zachowując kolejność dat (okresów sprawozdawczych i porównawczych) zastosowaną w innych obowiązujących ją elementach sprawozdania finansowego,

4) powinna podawać dane wyrażone w kwotach z taką samą dokładnością, jaka została przyjęta w pozostałych elementach sprawozdania finansowego (np. w złotych lub w tysiącach złotych).

W ustępie 1 pkt 1 dodatkowych informacji i objaśnień sporządzanych według załącznika nr 1 prezentuje się szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych (a także wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych), zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. Informacje te mogą zostać przedstawione np. w nocie w formie tabeli.

Aktywne druki i formularze Przykładowe uniwersalne noty
dostępne są jako aktywne druki w serwisie
DRUKI Gofin w zakładce Rachunkowość

W przykładzie na kolejnej stronie przedstawiamy ujęcie wartości początkowej i umorzenia środków trwałych w dodatkowych informacjach i objaśnieniach w nocie w formie tabeli.

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka "X", której rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, sporządza bilans według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.
 2. Na 1 stycznia 2021 r. jednostka wykazała w bilansie otwarcia środki trwałe o wartości netto: 2.469.120 zł, na którą składały się:
Nazwa grupy rodzajowej
środków trwałych
Wartość brutto
(stan na początek
roku obrotowego)
Umorzenie
(stan na początek
roku obrotowego)
Wartość netto
(wartość brutto
- umorzenie)
Budynki 2.340.000 zł 60.000 zł 2.280.000 zł
Maszyny i urządzenia 240.000 zł 120.000 zł 120.000 zł
Środki transportu 82.560 zł 13.440 zł 69.120 zł
Inne środki trwałe (domek campingowy) 30.000 zł 30.000 zł 0 zł
Razem 2.692.560 zł 223.440 zł 2.469.120 zł
 1. W trakcie 2021 r. miały miejsce następujące operacje dotyczące środków trwałych:

a) od stycznia do grudnia 2021 r. dokonano odpisów amortyzacyjnych od budynku w wysokości: 57.000 zł, od maszyn i urządzeń w wysokości: 24.000 zł oraz od środka transportu w wysokości: 9.677 zł,

b) w grudniu 2021 r. ulepszono w pełni zamortyzowany środek trwały (domek campingowy) i o nakłady na ulepszenie, w wysokości: 18.000 zł, zwiększono jego wartość początkową na podstawie dokumentu OT,

c) w grudniu 2021 r. dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości urządzenia "X" w wysokości: 48.000 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - odpisy amortyzacyjne środków trwałych w 2021 r.:      
   a) budynek 57.000 zł 40-0 07-1/1
   b) środek transportu 9.677 zł 40-0 07-1/2
   c) maszyny i urządzenia 24.000 zł 40-0 07-1/3
2. OT - zwiększenie wartości początkowej środka trwałego o nakłady na ulepszenie 18.000 zł 01-4 08
3. PK - odpis z tytułu trwałej utraty wartości środka trwałego 48.000 zł 76-1 07-4

III. Księgowania:

Zmiany wartości środków trwałych prezentowane w dodatkowych informacjach i objaśnieniach

IV. Prezentacja środków trwałych w sprawozdaniu finansowym za 2021 r., sporządzonym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości:

1. Ustalenie wartości bilansowej środków trwałych na 31 grudnia 2021 r.:

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych Wartość brutto (stan na koniec roku obrotowego) Umorzenie (stan na koniec roku obrotowego) Trwała utrata wartości (stan na koniec roku obrotowego) Wartość netto (wartość brutto - umorzenie - trwała utrata wartości)
Budynki 2.340.000 zł 117.000 zł 0 zł 2.223.000 zł
Maszyny i urządzenia 240.000 zł 144.000 zł 48.000 zł 48.000 zł
Środki transportu 82.560 zł 23.117 zł 0 zł 59.443 zł
Inne środki trwałe (domek campingowy) 48.000 zł 30.000 zł 0 zł 18.000 zł
Razem 2.710.560 zł 314.117 zł 48.000 zł 2.348.443 zł

2. Fragment bilansu:

Pozycja Wyszczególnienie Stan na dzień kończący
2021 r. (w złotych) 2020 r. (w złotych)
A. Aktywa trwałe 2.348.443 2.469.120
II. Rzeczowe aktywa trwałe 2.348.443 2.469.120
1. Środki trwałe 2.348.443 2.469.120
     b) budynki 2.223.000 2.280.000
     c) urządzenia techniczne i maszyny 48.000 120.000
     d) środki transportu 59.443 69.120
     e) inne środki trwałe 18.000 0

3. Nota nr 1:

Nota nr 1

4. Informacje ogólne pomocne przy sporządzaniu noty nr 1 "Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych":

W nocie sporządzonej w formie tabeli zaprezentowano zmiany w wartości początkowej środków trwałych, jakie miały miejsce w danym roku obrotowym oraz ich umorzeniu. Zmiany te mogą mieć charakter zwiększeń lub zmniejszeń. Poniżej objaśniamy, jakie wartości prezentuje się w poszczególnych pozycjach noty.

Zwiększenia wartości początkowej środków trwałych:

 • kolumna 3 "aktualizacja" - prezentuje się tu wartość początkową środków trwałych, która może ulegać aktualizacji wyceny na podstawie odrębnych przepisów (por. art. 31 ust. 3 ustawy o rachunkowości),
 • kolumna 4 "przychody" - pozycja ta dotyczy zwiększenia wartości środków trwałych w wyniku ich zakupu, ulepszenia (jeśli nie były ujęte na koncie 08 "Środki trwałe w budowie"), otrzymania aportu, nieodpłatnego otrzymania (darowizna), umowy leasingu finansowego, ujawnienia podczas inwentaryzacji, przekształcenia leasingu operacyjnego na finansowy,
 • kolumna 5 "przemieszczenie" - pozycja ta może dotyczyć np.: przyjęcia środków trwałych, które wcześniej znajdowały się w trakcie budowy, zwiększenia wartości środka trwałego po zakończeniu ulepszenia (przeksięgowane z konta 08), przekwalifikowania środka trwałego z jednej grupy do drugiej w związku ze zmianą KŚT lub z powodu błędu, przekwalifikowania obiektu z inwestycji w nieruchomości do środków trwałych.

Zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych:

 • kolumna 7 "zbycie" - pozycja ta dotyczy wartości początkowej sprzedanych lub przekazanych w formie darowizny środków trwałych; w tej pozycji zaleca się również podanie wartości początkowej niedoborów ujawnionych podczas inwentaryzacji,
 • kolumna 8 "likwidacja" - pozycja ta dotyczy wartości początkowej środków trwałych zlikwidowanych lub postawionych w stan likwidacji,
 • kolumna 9 "inne" - pozycja ta może dotyczyć np.: zmniejszenia wartości początkowej na skutek aktualizacji wyceny dokonanej na podstawie odrębnych przepisów, zmiany stanu zaliczek udzielonych dostawcom na poczet środków trwałych.

Zwiększenie i zmniejszenie umorzenia środków trwałych:

 • kolumna 13 "aktualizacja" - pozycja ta dotyczy zwiększenia odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych na skutek aktualizacji wyceny na podstawie odrębnych przepisów,
 • kolumna 14 "amortyzacja za rok obrotowy" - pozycja ta dotyczy kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych,
 • kolumna 15 "inne" - pozycja ta może dotyczyć np. odpisów z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych,
 • kolumna 17 "zmniejszenie umorzenia" - pozycja ta dotyczy zmniejszenia umorzenia środków trwałych rozchodowanych w danym roku obrotowym z tytułu ich sprzedaży, likwidacji, darowizny i innych.

Stan końcowy wartości środków trwałych (wartość początkowa - stan na koniec roku) pomniejszony o stan końcowy odpisów amortyzacyjnych (umorzenie - stan na koniec roku obrotowego), prezentowany w ustępie 1 pkt 1 dodatkowych informacji i objaśnień, powinien być zgodny z wartością netto środków trwałych wykazaną przez jednostkę w bilansie.

www.SrodkiTrwale.pl - Prezentacja w sprawozdaniu finansowym:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.