środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (967) z dnia 10.11.2017

Zabezpieczenie kredytu a wartość początkowa środka trwałego

Podatnicy ponoszą często koszt zabezpieczenia spłaty kredytu zaciągniętego na nabycie lub wytworzenie środka trwałego. Obowiązek zabezpieczenia spłaty stanowi w takich przypadkach podstawowy warunek uzyskania środków finansowych.

Zabezpieczenie kredytu a wartość początkowa środka trwałego
rys. Zabezpieczenie kredytu a wartość początkowa środka trwałego

Mogą powstać wątpliwości, czy wydatki na uzyskanie takiego zabezpieczenia powinny zwiększyć wartość początkową środka trwałego ustaloną zgodnie z art. 22g ustawy o PDOF oraz art. 16g ustawy o PDOP, czy też należy zaliczyć je bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

Z prośbą o rozstrzygnięcie przedmiotowej kwestii zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów. W wyjaśnieniu przesłanym w dniu 26 października br. Krajowa Informacja Skarbowa poinformowała, że wydatek tego rodzaju, poniesiony do dnia przekazania środka trwałego do używania, powinien powiększać wartość początkową nabytego lub wytworzonego środka trwałego.

Uzasadniając wyrażone stanowisko, KIS stwierdziła:

"(...) Stosownie do art. 16g ust. 3 updop oraz art. 22g ust. 3 updof, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Natomiast za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania (art. 16g ust. 4 updop).

Z kolei w myśl art. 22g ust. 4 updof, za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

Wydatkami stanowiącymi koszt wytworzenia (nabycia) środka trwałego, zwiększającymi jego wartość są więc te wydatki, bez poniesienia których nie jest możliwe oddanie takiego środka do używania. Możliwość powiązania danego wydatku z konkretnym środkiem trwałym ma decydujące znaczenie dla jego właściwej kwalifikacji. Jeżeli zatem podatnik zaciąga kredyt na nabycie lub wytworzenie środka trwałego, a warunkiem uzyskania kredytu jest zabezpieczenie jego spłaty, to wydatek na takie zabezpieczenie, jako nieunikniony i pozostający w związku z nabyciem (wytworzeniem) środka trwałego, powinien powiększać jego wartość początkową (podkreśl. red.)."

www.SrodkiTrwale.pl - Wartość początkowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60