środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 81 (1226) z dnia 8.10.2015

Ulepszenie środka trwałego

Wykonujemy remont budynku ujętego w ewidencji środków trwałych, w którym mieści się siedziba firmy, w tym m.in. wymianę okien, malowanie budynku. Ponadto zamierzamy wyłożyć kostką brukową wejście do tego budynku. Dotychczas była tylko wąska ścieżka z kostki brukowej, a teraz będzie wykonane wygodne, szersze wejście do budynku. Czy poniesione nakłady na wykonanie wejścia do budynku należy zaliczyć do ulepszenia budynku, czy potraktować jako remont i ująć w księgach rachunkowych w momencie ich poniesienia?

Według art. 31 ust. 1 ustawy o rachunkowości wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami.

Ustawa o rachunkowości nie zawiera natomiast definicji remontu. Dlatego w celu przedstawienia istoty remontu należy skorzystać z wyjaśnień zamieszczonych w art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.). Z tego przepisu wynika, że przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji. Dopuszcza się natomiast stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Zatem wymienione w pytaniu prace dotyczące wymiany okien i malowania budynku kwalifikują się do uznania ich za remont. Stąd poniesione wydatki na te cele zalicza się do kosztów działalności operacyjnej tego roku obrotowego, w którym zostały poniesione i ujmuje się zapisem:

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" lub odpowiednie konto zespołu 5,

- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

W stanie faktycznym przedstawionym w pytaniu jednostka zamierza także wyłożyć kostką brukową teren przed budynkiem, w którym mieści się siedziba firmy. Zakres planowanych prac jest znacznie szerszy niż tylko odtworzenie dotychczas istniejącej nawierzchni (zamiast wąskiej ścieżki zostanie wykonane szerokie wejście do budynku). Nie jest to więc remont, lecz ulepszenie istniejącego środka trwałego. Koszty tego ulepszenia powinny zostać odniesione na zwiększenie wartości początkowej budynku. Na podstawie dowodów źródłowych dokumentujących poniesienie wydatków ujmuje się je na koncie 08 "Środki trwałe w budowie". Pod datą przyjęcia ulepszenia do używania ogół kosztów ujętych na koncie 08 odnosi się - na podstawie dowodu OT - na zwiększenie wartości początkowej ulepszonego środka trwałego.

Przykład

Założenie

 1. Jednostka posiada w ewidencji środków trwałych budynek o wartości początkowej wynoszącej 336.000 zł i dotychczasowym umorzeniu wynoszącym 84.000 zł. Budynek ten jest amortyzowany według stawki wynoszącej 2,5%. Miesięczny odpis amortyzacyjny wynosi: 700 zł, tj. [(336.000 zł × 2,5%) : 12].
   
 2. We wrześniu 2015 r. jednostka poniosła nakłady na utwardzenie gruntu przed budynkiem i wyłożenie go kostką brukową. Wartość netto wydatków wyniosła 4.320 zł. Zwiększyły one wartość początkową tego budynku. Pod datą 30 września 2015 r. ulepszenie przyjęto do używania na podstawie dowodu OT.
   
 3. Począwszy od października 2015 r. miesięczny odpis amortyzacyjny budynku wynosić będzie:
  709 zł, tj. [(336.000 zł + 4.320 zł) × 2,5% : 12].
   
 4. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
Zapis w księgach września 2015 r.      
1. OT - przyjęcie ulepszenia do używania 4.320 zł 01 08
Zapis w księgach października 2015 r.      
2. PK - odpis amortyzacyjny za październik 2015 r. 709 zł 40 07-1

Księgowania

Ulepszenie środka trwałego

www.SrodkiTrwale.pl - Koszty remontów i modernizacji:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60