środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (469) z dnia 1.07.2018

Ustalenie wartości początkowej nabytej nieruchomości zaliczonej do środków trwałych

Firma zakupiła nieruchomość położoną poza granicami naszego kraju. Jak ustalić jej wartość początkową? Czy prowizja pobrana przez bank z tytułu przelewu zobowiązania za tę nieruchomość zwiększy wartość początkową środka trwałego?

Co do zasady, poszczególne obiekty inwentarzowe ujmuje się w księgach rachunkowych jednostki w wartości początkowej. Wartością początkową środka trwałego jest cena nabycia, o której mowa w art. 28 ust. 2 i 8 ustawy o rachunkowości, lub (i) koszt wytworzenia, o którym mowa w art. 28 ust. 3 i 8 tej ustawy, powiększone o koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszone o przychody z tego tytułu, o których mowa w art. 28 ust. 8 tej ustawy. Cena nabycia i (lub) koszt wytworzenia, w tym koszty finansowania zewnętrznego stanowiące wartość początkową środka trwałego obejmują ogół kosztów pozostających w związku przyczynowo - skutkowym z jego pozyskaniem, w tym budową, poniesionych od dnia podjęcia udokumentowanej decyzji o pozyskaniu środka trwałego, w tym od dnia udokumentowanego rozpoczęcia jego budowy do dnia udokumentowanego przyjęcia go do użytkowania.

Tak więc na wartość początkową środka trwałego mają wpływ pobrane przez bank prowizje, ale tylko te, które powstają bezpośrednio na operacjach związanych z zakupem lub wytworzeniem środka trwałego i powstałych przed oddaniem nabytego lub wytworzonego środka trwałego do używania.

Jeżeli zapłaty za nabytą nieruchomość jednostka dokonała przed oddaniem jej do używania, to prowizja pobrana przez bank z tytułu przelewu zobowiązania zwiększy wartość początkową środka trwałego. W przeciwnym razie pobraną prowizją należy obciążyć koszty działalności operacyjnej, odnosząc jej kwotę bezpośrednio w ciężar konta 40-2 "Usługi obce" lub konta zespołu 5.

W przypadku pozyskania używanego środka trwałego, wymagającego przed przyjęciem do użytkowania przeprowadzenia remontu w celu nadania lub przywrócenia mu kompletności i zdatności do użytkowania, wartość początkowa obejmuje koszty takiego remontu. Remont ten jest traktowany jako koszt dostosowania środka trwałego do stanu zdatności do użytkowania.

Jeżeli cena zakupu środka trwałego jest wyrażona w walucie obcej, to przelicza się ją na walutę polską według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień (datę) wystawienia faktury lub innego dokumentu potwierdzającego cenę zakupu. Jeżeli dostawa środka trwałego nastąpiła przed otrzymaniem dokumentu zakupu, wówczas do ustalenia jego wartości początkowej, stosuje się średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień przyjęcia środka trwałego. Po otrzymaniu faktury lub innego dokumentu potwierdzającego cenę zakupu dokonuje się odpowiedniej korekty wartości początkowej środka trwałego.

Do wartości początkowej środka trwałego nie zalicza się kosztów, które nie są związane przyczynowo - skutkowo z pozyskaniem środka trwałego (np. opłat o charakterze sankcji; kosztów ponoszonych przez jednostkę niezależnie od pozyskania środka trwałego). Są to w szczególności:

 • koszty ogólnego zarządu,
   
 • koszty poniesione przed dniem podjęcia udokumentowanej decyzji o pozyskaniu środka trwałego (w tym przed dniem udokumentowanego rozpoczęcia jego budowy),
   
 • podatek od nieruchomości (w tym poniesiony po rozpoczęciu budowy środka trwałego),
   
 • koszty, jakie jednostka będzie musiała ponieść w przyszłości w związku z likwidacją środka trwałego po zakończeniu użytkowania bądź rekultywacją terenu, na którym się znajdował,
   
 • straty i szkody poniesione w trakcie budowy środka trwałego oraz koszty związane z usuwaniem tych szkód.


Czy koszty zakupu polisy ubezpieczeniowej nabytej nieruchomości zwiększą jej wartość początkową? Okres polisy obejmuje 1 rok.

Koszty zakupu polisy ubezpieczeniowej zwiększą wartość początkową nabytej nieruchomości, ale tylko w tej części, która obejmuje okres do momentu oddania tej nieruchomości do używania.

Z pytania wynika, że jednostka wykupiła polisę ubezpieczeniową nieruchomości na 1 rok. W związku z tym koszty tego ubezpieczenia wskazane jest rozliczać w czasie, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Jednocześnie koszty ubezpieczenia nieruchomości, jeżeli nie została ona jeszcze przekazana do użytkowania (np. trwa jej remont) przypadające na okres trwania tego remontu zwiększą jej wartość początkową. Natomiast część kosztów ubezpieczenia, która będzie przypadać na okres po oddaniu nieruchomości do używania, powinna obciążyć koszty działalności operacyjnej jednostki.


Czy prowizja pobrana przez bank z tytułu przelewu zobowiązania i koszty polisy ubezpieczeniowej zwiększą wartość początkową nabytej nieruchomości, jeżeli zostanie ona zakwalifikowana do inwestycji?

Inwestycje to aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej. Do inwestycji zalicza się w szczególności te nieruchomości, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia wyżej wymienionych korzyści (por. art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości).

Ustawa o rachunkowości nie określa wprost zasad wyceny nieruchomości zaliczonych do inwestycji na dzień ich nabycia lub wytworzenia. Dlatego też w stosunku do tych składników aktywów będą miały zastosowanie przepisy ogólne określone w art. 28 ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości. W takiej sytuacji początkowego ujęcia nabytej nieruchomości zaliczonej do inwestycji dokonuje się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. W przypadku pytającej jednostki będzie to cena zakupu powiększona m.in. o prowizję i część kosztów polisy ubezpieczeniowej. Dopiero po początkowym ujęciu jednostka dokona wyboru wyceny nieruchomości zaliczonej do inwestycji pomiędzy modelem historycznym oraz modelem wartości godziwej.

Jak bowiem stanowi art. 28 ust. 1 pkt 1a ustawy o rachunkowości wycena nieruchomości zaliczanej do inwestycji powinna się odbywać nie rzadziej niż na dzień bilansowy i może przebiegać według zasad stosowanych dla środków trwałych lub według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej. Jeżeli wycena odbywa się według zasad przyjętych dla środków trwałych, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. W przypadku wyceny nieruchomości inwestycyjnej według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Wycena bilansowa nieruchomości inwestycyjnej w takim przypadku koncentruje się na zaktualizowaniu wartości nieruchomości do jej aktualnej ceny rynkowej (wartości godziwej), którą jednostka może oszacować samodzielnie lub przy pomocy rzeczoznawcy. Skutki tej wyceny ujmuje się, nie później niż na dzień bilansowy, w księgach rachunkowych jako pozostałe koszty lub przychody operacyjne, zapisami:

   1) gdy wzrosła wartość rynkowa nieruchomości inwestycyjnej:
      - Wn konto 04 "Inwestycje w nieruchomości i prawa" lub 04-9 "Odpisy aktualizujące
         wartość inwestycji w nieruchomości i prawa",
      - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne",
   2) gdy spadła wartość rynkowa nieruchomości inwestycyjnej:
      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 04 "Inwestycje w nieruchomości i prawa" lub 04-9 "Odpisy aktualizujące
         wartość inwestycji w nieruchomości i prawa".

Uwaga: Wybór jednej z wymienionych metod wyceny spoczywa na jednostce. Wybraną metodę wyceny jednostka powinna opisać w zasadach (polityce) rachunkowości.

www.SrodkiTrwale.pl - Wartość początkowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.