środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016

Koszty wyceny działki, stanowiącej zabezpieczenie kredytu na finansowanie modernizacji budynku

Spółka z o.o. rozpoczęła modernizację budynku. Aby otrzymać kredyt na finansowanie tego zadania musiała zlecić rzeczoznawcy majątkowemu wycenę działki, która będzie stanowiła zabezpieczenie kredytu bankowego. Do jakich kosztów należy zarachować wydatki na wycenę działki, na której znajduje się modernizowany budynek? Czy mogą one zwiększać wartość tej modernizacji?

W świetle art. 31 ust. 1 ustawy o rachunkowości, wartość początkową środka trwałego (stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia) powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji i innymi miarami.

Za modernizację przyjmuje się generalnie unowocześnienie środka trwałego. Koszty przeprowadzenia modernizacji ujmuje się w księgach rachunkowych na koncie 08 "Środki trwałe w budowie". Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje - w myśl art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości - ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia (w tym modernizacji) do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, a także koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. Z przepisów tych wynika, iż do kosztów ulepszenia (modernizacji) zalicza się wyłącznie koszty bezpośrednio lub pośrednio związane z tą modernizacją. Oznacza to, że po zakończeniu procesu ulepszenia (polegającego na modernizacji) zwiększają one wartość początkową ulepszanego środka trwałego.

Poniesione przez spółkę z o.o. koszty wyceny działki przez rzeczoznawcę majątkowego, która będzie stanowiła zabezpieczenie kredytu bankowego zaciągniętego na przeprowadzenie przedmiotowej modernizacji budynku, mogą zwiększać koszty modernizacji, a w efekcie końcowym wartość początkową zmodernizowanego środka trwałego. Takie podejście wynika z faktu, że koszt wytworzenia środka trwałego, w tym także jego ulepszenia, stanowią koszty bezpośrednio lub pośrednio z tym związane, a także koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu jego finansowania.

www.SrodkiTrwale.pl - Koszty remontów i modernizacji:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60