środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (948) z dnia 1.05.2017

Jaka jest różnica między remontem a modernizacją środka trwałego?

Wykonaliśmy renowację sieci kanalizacji sanitarnej polegającą na założeniu rękawa uszczelniającego kanał, a tym samym blokującego napływ wód gruntowych. Nasz ekspert twierdzi, że nie ma w tych pracach nowych elementów sieci, jak i urządzeń prowadzących do klasyfikacji robót jako modernizacja. Jednak ze względu na wysoką wartość przeprowadzonych prac mamy wątpliwości, jak rozliczyć poniesione nakłady.

Jeżeli zakres przeprowadzonych prac miał na celu przywrócenie pierwotnego stanu technicznego i użytkowego obiektu, nie powodując zmian w jego przeznaczeniu i konstrukcji, to poniesione nakłady należy uznać za wydatki na remont. Jeżeli natomiast w wyniku prac nastąpiły zmiany podnoszące wartość użytkową środka trwałego, wówczas nakłady takie stanowią ulepszenie, które podlega rozliczeniu poprzez zwiększenie wartości początkowej ulepszonego środka trwałego (uwzględniając limit 3.500 zł).

Kwalifikacja wydatku

Ustawy o podatku dochodowym nie określają pojęcia remontu. W praktyce w tym zakresie podatnicy stosują definicję zawartą w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.). W myśl tego przepisu, przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Można zatem przyjąć, że remont to prace mające na celu przywrócenie pierwotnego stanu technicznego i użytkowego obiektu, niepowodujące zmian w jego przeznaczeniu i konstrukcji.

Od remontu należy odróżnić nakłady ulepszeniowe. Zgodnie z art. 16g ust. 13 ustawy o PDOP i art. 22g ust. 17 ustawy o PDOF, środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania (mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji).

Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł.

wykrzyknik Jeżeli w wyniku wykonanych prac zostanie przywrócony pierwotny stan techniczny i użytkowy środka trwałego, tj. wykonane prace nie spowodują zmian w użytkowaniu środka trwałego, jego przeznaczeniu czy konstrukcji, nie wzrośnie jego wartość użytkowa, to poniesione nakłady będą wydatkami na remont środka trwałego.

W praktyce ustalenie, czy wykonane prace mają charakter remontu, czy ulepszenia, jest często bardzo utrudnione, dlatego dokonanie stosownej klasyfikacji powinno być poprzedzone wnikliwą analizą. Decyzje w tym zakresie należy podejmować w oparciu o opinię służb technicznych jednostki.

Jak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 20 marca 2015 r., nr IPTPB3/423-441/14-2/KJ:

"(...) Przed zakwalifikowaniem określonych wydatków do inwestycji lub remontów należy każdorazowo w stosunku do konkretnego środka trwałego szczegółowo przeanalizować zakres rzeczowy wykonywanych robót, porównując je do stanu istniejącego na podstawie dokumentacji technicznej, a w przypadku wątpliwości co do prawidłowej kwalifikacji poniesionych wydatków oprzeć się na opinii biegłego do spraw budowlanych, który w oparciu o stosowną dokumentację i oględziny wypowie się co do charakteru poniesionych nakładów. (...)"

Odnosząc powyższe informacje do sytuacji przedstawionej w pytaniu należy stwierdzić, że przy podjęciu decyzji o kwalifikacji poniesionych wydatków należy kierować się opinią wydaną przez wspomnianego w pytaniu eksperta. Jeżeli w jego ocenie przedmiotowe prace nie noszą znamion modernizacji, to bez względu na wysokość poniesionych nakładów, należy rozliczyć je jako wydatki na remont.

Rozliczenie wydatków remontowych

Z punktu widzenia skutków w podatku dochodowym wydatków na remont nie można powiązać z konkretnymi przychodami, dlatego też podlegają one zaliczeniu do tzw. kosztów pośrednich, potrącalnych w dacie poniesienia. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się tu generalnie dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury/rachunku, a w razie ich braku - na podstawie innego dowodu (por. art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o PDOP i odpowiednio art. 22 ust. 5c i 5d ustawy o PDOF).

Również dla celów bilansowych wydatki na remont środka trwałego wiążą się z ogólnym funkcjonowaniem podmiotu gospodarczego.

Co do zasady, podlegają one zaliczeniu bezpośrednio do kosztów działalności operacyjnej jednostki.

W księgach rachunkowych faktura dokumentująca zakup usługi remontowej lub materiałów remontowych podlega ujęciu, zapisem:

   • wartość netto faktury:
      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu";
   • VAT naliczony:
      - Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie";
   • wartość brutto faktury:
      - Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami"
         lub konto 24 "Pozostałe rozrachunki";
   • zarachowanie wartości usługi remontowej/materiałów remontowych do kosztów:
      - Wn konto 40-2 "Usługi obce"
         lub konto 40-1 "Zużycie materiałów i energii",
      - Ma konto 30
      i równolegle:
      - Wn odpowiednie konto zespołu 5,
      - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

Jeżeli koszty remontu podlegają rozliczeniu w czasie, wówczas obciążenie kosztów zespołu 5 następować będzie za pośrednictwem konta 64, co może przebiegać zapisem:

   • przeniesienie kosztów remontu do rozliczenia w czasie:
      - Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
      - Ma konto 49;
   • koszt remontu w części przypadającej na dany okres sprawozdawczy:
      - Wn odpowiednie konto zespołu 5,
      - Ma konto 64-0.

www.SrodkiTrwale.pl - Koszty remontów i modernizacji:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60