środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015

Nakłady poniesione na ogrodzenie budynku – ulepszenie, czy remont środka trwałego?

Od wielu lat posiadamy ogrodzony budynek stanowiący nasz środek trwały. Niedawno wymieniliśmy napęd do bramy na elektryczny. Czy jest to ulepszenie ogrodzenia, czy jego remont? Jeśli jest to ulepszenie, to w jaki sposób zwiększyć wartość ogrodzenia o te nakłady, skoro nie mamy w ewidencji środków trwałych osobnego obiektu w postaci ogrodzenia? Koszt napędu elektrycznego to 2.200 zł.

Z objaśnień szczegółowych do Klasyfikacji Środków Trwałych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. nr 242, poz. 1622), wynika że wyposażenie budynku stanowią wszystkie instalacje wbudowane w konstrukcje budynku na stałe, na przykład instalacje sanitarne, elektryczne, sygnalizacyjne, komputerowe, telekomunikacyjne, przeciwpożarowe oraz normalne wyposażenie budynku, w tym na przykład wbudowane meble. W skład budynku, jako pojedynczego obiektu inwentarzowego, wlicza się także obiekty pomocnicze obsługujące dany budynek, jak na przykład chodniki, dojazdy, podwórka, place, ogrodzenia, studnie i tym podobne. Z związku z tym, gdy ogrodzenie wokół budynku obsługuje tylko ten budynek, to stanowi jego część składową.

Klasyfikacje
Klasyfikacja Środków Trwałych
dostępna jest w serwisie
www.klasyfikacje.gofin.pl

Przypomnijmy, że według art. 31 ust. 1 ustawy o rachunkowości wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa jego wartość użytkową posiadaną przy przyjęciu do używania. W wyniku ulepszenia może nastąpić na przykład wydłużenie okresu używania danego środka trwałego, wzrost jego zdolności wytwórczej, obniżenie kosztów jego eksploatacji, czy poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zasadniczo, według prawa bilansowego, na zaliczenie poniesionych nakładów do ulepszenia środka trwałego nie ma wpływu wielkość poniesionych wydatków. Znaczenie ma to, czy w wyniku poniesionych nakładów nastąpił wzrost wartości użytkowej środka trwałego w porównaniu z wartością jaką przedstawiał przy przyjęciu do używania. Jeśli więc, zmiana napędu do bramy w ogrodzeniu na elektryczny stanowi ulepszenie budynku (powinny o tym zadecydować służby techniczne jednostki), to niezależnie od kwoty poniesionych nakładów dla celów bilansowych należy zwiększyć dotychczasową wartość początkową budynku figurującego w ewidencji środków trwałych o wartość nakładów poniesionych na nowy napęd do bramy. Nowa wartość początkowa stanowić będzie podstawę dla kontynuowania odpisów amortyzacyjnych, przy zastosowaniu stawki i metody amortyzacji przyjętej dla budynku.

Z przepisów podatkowych wynika natomiast, że środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji (zob. art. 16g ust. 13 updop oraz art. 22g ust. 17 updof).

Ustawa o rachunkowości umożliwia jednostkom zastosowanie uproszczeń w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości pod warunkiem, że nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki (por. art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości). Jednym z takich uproszczeń stosowanych w praktyce jest przyjęcie dla celów bilansowych zasady podatkowej polegającej na zwiększeniu wartości początkowej środka trwałego o nakłady na ulepszenie, których łączna kwota poniesiona w danym roku przekracza kwotę 3.500 zł. Zwracamy jednak uwagę, iż zapis o stosowaniu takiego uproszczenia powinien się znaleźć w przyjętej przez jednostkę polityce rachunkowości z uwzględnieniem zasady istotności. Poniesione nakłady na ulepszenie, których łączna wartość w danym roku nie przekracza 3.500 zł można wówczas zaliczyć w księgach rachunkowych bezpośrednio w ciężar kosztów działalności operacyjnej, zapisem:

      – Wn konto 40-1 "Zużycie materiałów i energii" lub konto
         zespołu 5,
      – Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

www.SrodkiTrwale.pl - Koszty remontów i modernizacji:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60