środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (905) z dnia 20.02.2016

Rozliczenie nakładów ulepszeniowych środka trwałego zamortyzowanego jednorazowo w roku poprzednim

W ubiegłym roku zakupiliśmy maszynę produkcyjną i zamortyzowaliśmy ją w ramach limitu jednorazowej amortyzacji. Obecnie planujemy dokonanie jej ulepszenia. Czy wydatki takie mogą zostać rozliczone również w ramach jednorazowego odpisu?

Nakłady ulepszeniowe poniesione w kolejnym roku podatkowym na środek trwały zamortyzowany w ramach jednorazowego odpisu amortyzacyjnego rozlicza się na zasadach ogólnych.

Przypomnijmy, że jednorazowych odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z art. 22k ust. 7-13 ustawy o PDOF (odpowiednio art. 16k ust. 7-13 ustawy o PDOP). Prawo dokonywania takich odpisów amortyzacyjnych mają podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność oraz tzw. mali podatnicy. W 2016 r. małym podatnikiem jest podatnik, którego przychody ze sprzedaży wraz z kwotą należnego VAT w 2015 r. nie przekroczyły kwoty 5.092.000 zł.

Jednorazowego odpisu dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych (w 2015 r. była to kwota 209.000 zł, a w 2016 r. jest to 212.000 zł).

UWAGA! Jednorazowy odpis amortyzacyjny stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

Więcej przeczytasz w
Pisaliśmy o tym
Biuletynie Informacyjnym nr 3 z 20.01.2016 r.
na str. 50-52

Jednorazowych odpisów dokonuje się nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Można również stosować zasady ogólne, tj. dokonywać odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co miesiąc, co kwartał albo jednorazowo na koniec roku.

Co istotne, od następnego roku podatkowego (tu: 2016 r.) podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przyjętą metodą amortyzacji: metodą liniową z zastosowaniem stawek z Wykazu (z ewentualną możliwością ich podwyższenia) lub według metody degresywnej. Na ogólnych zasadach suma odpisów amortyzacyjnych, w tym dokonanych w pierwszym roku podatkowym oraz niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, nie może przekroczyć wartości początkowej tych środków trwałych.


WAŻNE: Ogólne zasady dokonywania amortyzacji stosuje się również do poniesionych w kolejnym roku po dokonaniu jednorazowego odpisu amortyzacyjnego nakładów ulepszeniowych. Nie jest przy tym dopuszczalne jednorazowe zamortyzowanie nakładów ulepszeniowych w ramach limitu przysługującego jednostce w kolejnym roku.


Powyższe wynika wprost z treści ww. przepisu, tj. zwrotu stwierdzającego, iż jednorazowego odpisu dokonuje się w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji.

W konsekwencji, wydatki na ulepszenie takiego środka trwałego poniesione w następnym roku/latach podatkowych należy rozliczać na zasadach ogólnych, tj. zwiększając wartość początkową takiego środka trwałego i dokonując dalszych odpisów amortyzacyjnych według przyjętej metody amortyzacji (liniowej lub degresywnej).

Przykład

W 2015 r. mały podatnik zakupił środek trwały o wartości początkowej 200.000 zł, który zamortyzował w ramach limitu jednorazowej amortyzacji.

Obecnie w 2016 r. dokonał jego ulepszenia za kwotę 100.000 zł.

Pomimo, iż podatnik ten w bieżącym roku posiada status małego podatnika, nie może dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od kwoty odpowiadającej wydatkom ulepszeniowym.

W związku z tym, poniesione nakłady w kwocie 100.000 zł zwiększą jego wartość początkową (200.000 zł) i będą stanowiły podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych (300.000 zł) według wybranej przez podatnika metody liniowej.

Zakładając, że ulepszenia dokonano w styczniu 2016 r., a roczna stawka amortyzacyjna wynikająca z Wykazu wynosi 25%, od lutego br. odpis amortyzacyjny może zostać ustalony w następujący sposób:

(300.000 zł × 25%) : 12 miesięcy = 6.250 zł.

Dodajmy, że inaczej byłoby w sytuacji, gdyby nakłady ulepszeniowe takiego środka trwałego zostały poniesione w roku, w którym jednorazowo zamortyzowany środek trwały został wprowadzony do ewidencji. W takim przypadku przyjmuje się bowiem, że nakłady takie mogą zostać rozliczone w ramach jednorazowego odpisu (do łącznej wysokości limitu).

www.SrodkiTrwale.pl - Koszty remontów i modernizacji:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60