środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 1.03.2017

Nakłady poniesione na ulepszenie obcego środka trwałego

Prowadzimy działalność gospodarczą w wynajmowanych pomieszczeniach na podstawie bezterminowej umowy. Dla stworzenia lepszych warunków bhp, po otrzymaniu zgody od właściciela pomieszczeń, postawiliśmy ściankę działową. Poniesione nakłady obciążają w całości naszą firmę. Jak zaksięgować te wydatki? Czy będzie to ulepszenie w obcym środku trwałym? Jaki przyjąć okres amortyzacji?

Nakłady poniesione na ulepszenie obcego środka trwałego
rys. Nakłady poniesione na ulepszenie obcego środka trwałego
Nakłady poniesione na postawienie ścianki działowej w wynajmowanym lokalu w celu poprawienia komfortu pracy są ulepszeniem w obcym środku trwałym. Można je zaliczyć do środków trwałych jednostki i amortyzować. Jednostka może także ująć nakłady na obce środki trwałe bezpośrednio w ciężar kosztów działalności operacyjnej, jeżeli są one w ocenie jednostki nieistotne (zob. art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości). Jeżeli jednostka przyjmie takie uproszczenie do stosowania, to powinna zapisać tę zasadę w swojej polityce rachunkowości.

Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki (art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości). Ustawa o rachunkowości wśród środków trwałych wymienia również obok m.in. nieruchomości, maszyn, urządzeń, odrębną pozycję jaką są ulepszenia w obcych środkach trwałych. Ulepszenia w obcych środkach trwałych to wydatki poniesione na prace wykonane w obcym obiekcie, za zgodą jego właściciela. Prace te mogą polegać przykładowo na przebudowie, rozbudowie, modernizacji czy adaptacji danego środka trwałego.

Środek trwały, który podlega ulepszeniu, figuruje w księgach rachunkowych jego właściciela a nie użytkownika, który dokonał tego ulepszenia. Wobec powyższego nakłady poniesione na ulepszenie tego środka nie zwiększają jego wartości. Ujmuje się je po stronie Wn konta 08 "Środki trwałe w budowie". W momencie, kiedy prace polegające na ulepszeniu środka trwałego zostaną zakończone, wprowadza się do ewidencji środków trwałych odrębny obiekt inwentarzowy w postaci ulepszenia w obcym środku trwałym, zapisem:

      - Wn konto 01 "Ulepszenia w obcych środkach trwałych",
      - Ma konto 08 "Środki trwałe w budowie".

Amortyzacja ulepszenia w obcym środku trwałym

Odpisów amortyzacyjnych od ulepszenia w obcych środkach trwałych dokonuje się na zasadach ogólnych, określonych w art. 32 ustawy o rachunkowości, czyli drogą systematycznego, planowanego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Podstawę do dokonywania tych odpisów stanowi wartość początkowa środka trwałego w postaci ulepszenia w obcym środku trwałym.

Ewidencja księgowa odpisu amortyzacyjnego przebiega zapisem:

      - Wn konto 40-0 "Amortyzacja",
      - Ma konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych".

Ustawa o rachunkowości nie określa jakimi metodami oraz według jakich stawek amortyzacyjnych można dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, w tym również od ulepszeń w obcych środkach trwałych. Informuje jedynie, iż przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Przy ustalaniu okresu amortyzacji dla ulepszenia w obcym środku trwałym wskazane jest uwzględnić czas na jaki zawarto umowę, na podstawie której obiekt jest użytkowany (np. umowa najmu, dzierżawy), a dokładnie okres pomiędzy datą zakończenia ulepszenia (i wprowadzenia jego efektów do ewidencji środków trwałych) a datą zakończenia tej umowy. W pytaniu jest mowa o bezterminowej umowie, na podstawie której pomieszczenia są wynajmowane. Można zatem dla celów bilansowych przyjąć zasady określone w ustawie o podatku dochodowym. Ustawa o rachunkowości nie zawiera przepisów mówiących o zastosowaniu wprost podatkowych stawek amortyzacji. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby stosować do amortyzacji stawki podatkowe, jeżeli zapewniają one odpisanie środka trwałego przez okres jego ekonomicznej użyteczności.

W świetle przepisów podatkowych, nakłady na obce środki trwałe - nazywane inwestycjami w obcych środkach trwałych - podlegają amortyzacji niezależnie od przewidywanego okresu użytkowania i mogą być amortyzowane za pomocą:

1) indywidualnych stawek amortyzacyjnych, przy czym dla inwestycji w obcych budynkach (lokalach) okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat (art. 16j ust. 4 pkt 1 updop i odpowiednio art. 22j ust. 4 pkt 1 updof), albo

2) stawek z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, załączonych do ustaw o podatku dochodowym (1,5% - jeśli budynek jest mieszkalny, 2,5% - jeśli budynek jest niemieszkalny).


Do której grupy KŚT należy zaliczyć inwestycję w obcym lokalu oraz w której pozycji bilansu należy ją ująć?

Z reguły ulepszenia w obcych środkach trwałych klasyfikuje się do odpowiednich grup KŚT w zależności od środka trwałego, którego dotyczą. Jeżeli ulepszenie w obcym środku trwałym dotyczy obcego budynku lub budowli, to kwalifikuje się je do grupy 1 lub 2 KŚT.

Wartość ulepszenia wykazuje się w zależności od zakresu informacji wykazywanych w bilansie danej jednostki w sposób zaprezentowany w tabeli.

Prezentacja w bilansie sporządzonym według załącznika
nr 1 dla jednostek innych niż
banki, zakłady ubezpieczeń
i zakłady reasekuracji
nr 4 dla jednostek mikro nr 5 dla jednostek małych
W aktywach w pozycji:
A. Aktywa trwałe (...)
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe (...)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
W aktywach w pozycji:
A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe
W aktywach w pozycji:
A. Aktywa trwałe (...)
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:
- środki trwałe

www.SrodkiTrwale.pl - Koszty remontów i modernizacji:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60