środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (886) z dnia 10.08.2015

Ulepszenie środka trwałego przy metodzie degresywnej

Posiadamy środek trwały amortyzowany metodą degresywną, który wymaga poniesienia znacznych nakładów modernizacyjnych. Czy w przypadku zakończenia takich prac odpis amortyzacyjny będzie wyższy począwszy od następnego miesiąca po zmianie wartości początkowej środka trwałego, czy dopiero od stycznia następnego roku?

W przypadku stosowania metody degresywnej ulepszenie środka trwałego wpływa na wysokość odpisów amortyzacyjnych dopiero od początku następnego roku podatkowego. Jedynie w przypadku ulepszeń dokonanych w pierwszym roku amortyzacji takiego środka trwałego zwiększenie odpisów amortyzacyjnych następuje od miesiąca następnego.

Jak wynika z art. 16g ust. 13 ustawy o PDOP (odpowiednio art. 22g ust. 17 ustawy o PDOF), środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł.

Ustawa nie precyzuje, kiedy należy podwyższyć wartość początkową ulepszonego środka trwałego i od kiedy rozpocząć naliczanie nowych odpisów amortyzacyjnych. W przypadku metody liniowej przyjmuje się, że podwyższenie wartości początkowej następuje w miesiącu zakończenia i oddania do użytkowania efektów prac ulepszeniowych, a od następnego miesiąca rozpoczyna się naliczanie "podwyższonych" odpisów amortyzacyjnych.

Inaczej jest jednak przy metodzie degresywnej. Degresywna metoda amortyzacji została określona w art. 16k ust. 1 ustawy o PDOP (odpowiednio w art. 22k ust. 1 ustawy o PDOF). Jak wynika z tych przepisów, można ją stosować w odniesieniu do maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji oraz środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych. W pierwszym roku podatkowym jej stosowania odpisów amortyzacyjnych dokonuje się przy zastosowaniu stawek podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych podwyższonych o współczynnik nie wyższy niż 2,0, a w następnych latach podatkowych od ich wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat ich używania. Począwszy od roku podatkowego, w którym tak określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody określonej w art. 16i ust. 1 ustawy o PDOP, czyli metody liniowej, podatnicy dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z tą metodą (liniową).

W związku z powyższym w praktyce przyjmuje się, że w trakcie roku wysokość odpisów amortyzacyjnych nie ulega zmianie. W efekcie, choć zmiana wartość początkowej nastąpi w miesiącu zakończenia ulepszenia, to naliczenie "nowych" odpisów amortyzacyjnych następuje dopiero na początek następnego roku podatkowego.

Wyjątek od tej zasady stanowią ulepszenia dokonane w pierwszym roku używania środka trwałego, które rozliczane są na takich samych zasadach jak w przypadku metody liniowej, czyli poprzez podwyższenie odpisu amortyzacyjnego od miesiąca następującego po zakończeniu ulepszenia i wprowadzenia jego efektów do ewidencji środków trwałych.

Przykład

Podatnik w lipcu br. dokonał modernizacji środka trwałego amortyzowanego od dwóch lat przy zastosowaniu metody degresywnej. Wartość ulepszeń przekroczyła 3.500 zł, w związku z czym podatnik po zakończeniu prac ulepszeniowych (pod koniec lipca br.) zwiększył wartość początkową maszyny, a od stycznia 2016 r. rozpocznie naliczanie zwiększonego odpisu amortyzacyjnego, tj. wraz z ustaleniem wartości początkowej stanowiącej podstawę dokonywania w 2016 r. odpisów amortyzacyjnych (wartość początkowa zwiększona o wydatki na ulepszenie oraz pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne).

www.SrodkiTrwale.pl - Koszty remontów i modernizacji:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60