środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (420) z dnia 20.06.2016

Jak rozliczyć w księgach zakup telefonu na raty?

Zakupiliśmy na potrzeby prowadzonej działalności aparat telefoniczny na raty. Czy zakup taki należy rozliczyć przez okres spłaty rat za pośrednictwem czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów? Czy można taki telefon ująć w ewidencji środków trwałych?

Zakupiony aparat telefoniczny jednostka może wprowadzić do ewidencji środków trwałych i amortyzować na zasadach ogólnych lub jednorazowo, bądź też może jego wartość odnieść bezpośrednio w ciężar kosztów działalności operacyjnej. Nie jest zasadne rozliczanie powyższego zakupu za pośrednictwem czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Regulacje art. 39 ustawy o rachunkowości stanowią, iż jednostki dokonują czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Mają one miejsce wówczas, jeżeli moment poniesienia kosztu wyprzedza znacznie jego wpływ na efekty w postaci przychodów. W praktyce oznacza to, że część kosztów przypadająca na przyszłe okresy sprawozdawcze podlega aktywowaniu (ujęciu przejściowemu w aktywach bilansu) i następnie jest odnoszona w koszty działalności następnych okresów sprawozdawczych.

W naszej ocenie, rozliczanie zakupu telefonu, za który płatność rozłożono na raty, za pomocą konta 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów" nie jest zasadne. Ustawa o rachunkowości nie traktuje w sposób szczególny zakupu składników majątku na raty. Dlatego też zakupiony na raty aparat telefoniczny wskazane jest ujmować w księgach rachunkowych jak każdy inny zakup składnika majątku uregulowanego gotówką bądź przelewem. Forma zapłaty (spłata w ratach) wpływa jedynie na rozrachunki i rozliczenia między sprzedawcą i nabywcą. Na koncie rozrachunkowym z dostawcą przez okres spłaty, określony w umowie, pozostaje nierozliczone saldo zobowiązania wobec dostawcy, które to saldo maleje w miarę spłaty rat.

Zakupiony na raty telefon jednostka może zaliczyć do środków trwałych, jeśli będzie on spełniał definicję środka trwałego zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości. Przypominamy, że według prawa bilansowego środkiem trwałym jest składnik majątku o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletny, zdatny do użytku i przeznaczony na potrzeby jednostki. W odróżnieniu do ustaw podatkowych, prawo bilansowe nie podaje "wartości granicznej", poniżej której dany składnik majątku nie musi być kwalifikowany do środków trwałych. Niemniej jednak wskazuje na stosowanie zasady istotności opisanej w art. 8 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz możliwość stosowania uproszczeń, o których mowa w art. 4 ust. 4 tej ustawy. Jednostki mogą więc w ramach uproszczeń - jeśli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na jasne i rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz na jej wynik finansowy - ująć w swojej polityce rachunkowości zapis, z którego będzie wynikało, że składniki majątku o wartości początkowej nieprzekraczającej określonej kwoty (np. 3.500 zł) nie są zaliczane do środków trwałych, a wydatki na ich nabycie odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów działalności operacyjnej. Ponadto w art. 32 ust. 6 ustawy o rachunkowości, dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej przewidziane jest ustalanie odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w sposób uproszczony, polegający na jednorazowym odpisie tego rodzaju środków trwałych.

Fakturę dokumentującą zakup aparatu telefonicznego, w przypadku gdy termin płatności na fakturze został rozłożony na raty, można ująć w księgach rachunkowych, zapisem:

   a) wartość brutto faktury (zobowiązanie wobec dostawcy):
      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
         lub 21 "Rozrachunki z dostawcami",
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu:
      - Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

Następnie rozliczenie zakupu telefonu może przebiegać zapisem:

   a) gdy jednostka zaliczyła aparat do środków trwałych:
      - Wn konto 01 "Środki trwałe",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",
   b) gdy jednostka ujęła telefon bezpośrednio w ciężar kosztów:
      - Wn konto 40-1 "Zużycie materiałów i energii"
         lub konto zespołu 5,
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

Zapłata miesięcznej raty będzie przebiegać zapisem:

      - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
         lub 21 "Rozrachunki z dostawcami",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Przykład

Zakupiony na raty telefon, którego wartość odniesiono bezpośrednio w ciężar kosztów

I. Założenia:

  1. Spółka zawarła umowę kupna na raty telefonu komórkowego, którego cena nabycia wynosiła: 1.500 zł netto. Płatność za telefon została rozłożona na 12 równych rat. W umowie nie zastrzeżono prawa własności do czasu uiszczenia ostatniej raty. Oznacza to, że przeniesienie własności na spółkę nastąpiło z chwilą wydania telefonu nabywcy. Telefon oddano do używania w momencie zakupu.
     
  2. Jednostka otrzymała fakturę za telefon w kwocie brutto: 1.845 zł (w tym VAT: 345 zł) i uregulowała pierwszą ratę w kwocie: 153,75 zł.
     
  3. Zgodnie z polityką rachunkowości jednostki, składniki majątku o niskiej jednostkowej wartości początkowej (nieprzekraczającej kwoty: 3.500 zł) zaliczane są w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie oddania do używania. Ewidencję kosztów jednostka prowadzi wyłącznie na kontach zespołu 4.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - faktura dokumentująca zakup telefonu komórkowego:      
   a) wartość brutto zobowiązania 1.845,00 zł 30 21
   b) VAT naliczony 345,00 zł 22-1 30
   c) wartość telefonu w cenie zakupu 1.500,00 zł 40-1 30
2. WB - uregulowanie pierwszej raty za telefon 153,75 zł 21 13-0

III. Księgowania:

Zakupiony na raty telefon, którego wartość odniesiono bezpośrednio w ciężar kosztów


Przykład

Zakupiony na raty telefon zaliczony do środków trwałych

I. Założenia:

Na podstawie poprzedniego przykładu, przy czym zgodnie z polityką rachunkowości jednostki, składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż: 1.000 zł, ale nieprzekraczającej: 3.500 zł, wprowadzane są do ewidencji środków trwałych i amortyzowane jednorazowo w miesiącu oddania do używania.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - faktura dokumentująca zakup telefonu komórkowego:      
   a) wartość brutto zobowiązania 1.845,00 zł 30 24
   b) VAT naliczony 345,00 zł 22-1 30
2. OT - przyjęcie telefonu do używania i wprowadzenie do ewidencji bilansowej środków trwałych 1.500,00 zł 01 30
3. PK - jednorazowy odpis amortyzacyjny 1.500,00 zł 40-0 07-1
4. WB - uregulowanie pierwszej raty za telefon 153,75 zł 24 13-0

III. Księgowania:

Zakupiony na raty telefon zaliczony do środków trwałych

www.SrodkiTrwale.pl - Ewidencja księgowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60