środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (979) z dnia 10.03.2018

Faktura dotycząca środka trwałego zakupionego w ramach importu

Zakupiliśmy środek trwały od kontrahenta spoza Unii Europejskiej, co zostało udokumentowane fakturą. Jak zaksięgować taką fakturę, mając na uwadze, że wystawiono ją w walucie obcej?

Faktura dokumentująca nabycie środka trwałego spoza terytorium Unii Europejskiej stanowi na ogólnych zasadach podstawę do ustalenia wartości początkowej środka trwałego. Przeliczenia wykazanej w takiej fakturze wartości, wyrażonej w walucie obcej, należy dokonać stosując średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Ustalenie wartości początkowej według przepisów o podatku dochodowym

W przypadku importu środka trwałego jego wartość początkową ustala się podobnie jak innych odpłatnie nabytych składników majątku, czyli w oparciu o cenę nabycia. Zgodnie z art. 22g ust. 3 ustawy o PDOF (oraz odpowiednio art. 16g ust. 3 ustawy o PDOP), za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, a w szczególności m.in. o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

wykrzyknik W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Cenę nabycia koryguje się o różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania (por. art. 22g ust. 5 ustawy o PDOF oraz odpowiednio art. 16g ust. 5 ustawy o PDOP). Co istotne, chodzi tutaj jedynie o różnice kursowe zrealizowane.

Wynikające z dowodu zakupu wartości wyrażone w walucie obcej (tj. cena należna zbywcy oraz ewentualne inne koszty związane z tym zakupem) należy przeliczyć na złotówki. Przeliczenia tego dokonuje się według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu (por. art. 11a ust. 2 ustawy o PDOF oraz art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP). Przy czym za koszt poniesiony uważa się w tym przypadku koszt wynikający z otrzymanej faktury (tutaj: faktury wystawionej przez sprzedawcę zagranicznego), rachunku albo innego dowodu w przypadku braku faktury lub rachunku (art. 24c ust. 7 ustawy o PDOF oraz art. 15a ust. 7 ustawy o PDOP).

Wycena i ujęcie w księgach rachunkowych

Podobnie przebiega wycena wartości zakupu środka trwałego dla celów bilansowych. Otóż w świetle art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości, za wartość początkową środka trwałego przyjmuje się cenę jego nabycia. Przez cenę nabycia należy rozumieć cenę zakupu składnika aktywów, obejmującą kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, powiększoną o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu. Wartość początkową składnika majątku zakupionego za granicą zwiększą również koszty jego transportu, załadunku, wyładunku oraz składowania.

Fakturę otrzymaną w walucie obcej w związku z zakupem środka trwałego przelicza się na złotówki po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury (por. art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

Ujęcie tak wycenionej faktury w księgach rachunkowych może przebiegać następująco:

      - Wn konto 01 "Środki trwałe" lub konto 08 "Środki trwałe w budowie"
         (w przypadku, gdy zakupiony środek trwały dla zdatności do użytku
         wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, np. kosztów montażu),
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" lub konto 21 "Rozrachunki
         z dostawcami".

Dodajmy, iż na wartość początkową środka trwałego składa się ogół kosztów poniesionych do dnia przyjęcia tego środka do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu (por. art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości). Dlatego też różnice kursowe ustalone do dnia oddania środka trwałego do używania (dodatnie lub ujemne) odpowiednio zwiększają lub zmniejszają wartość początkową środka trwałego. Różnice te ustala się stosując do wyceny zobowiązań kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień oddania środka trwałego do używania. Natomiast różnice kursowe ustalone w związku z faktyczną zapłatą zobowiązań w walucie obcej, dokonaną po oddaniu środka trwałego do używania, odnosi się na przychody lub koszty finansowe.

Jak wynika z powyższego, główna różnica pomiędzy podatkowym a bilansowym sposobem ustalenia wartości początkowej środka trwałego wynika ze sposobu ustalenia różnic kursowych od zobowiązań na dzień oddania środka trwałego do używania. Jak już wskazano, dla celów podatkowych uwzględnieniu podlegają jedynie różnice kursowe zrealizowane. Natomiast przy ustaleniu wartości początkowej dla celów bilansowych uwzględnia się również różnice kursowe naliczone na dzień oddania środka trwałego do używania, pomimo braku zapłaty zobowiązania.

Zwróćmy uwagę, że prawo uwzględniania w wartości początkowej środka trwałego dla celów podatkowych takich różnic dotyczy również podatników stosujących dla celów podatkowych bilansowe metody ustalania różnic kursowych, na co zezwala art. 14b ust.  ustawy o PDOF (odpowiednio art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP).

Na zakończenie dodajmy, że w przypadku, gdy kwota różnic kursowych ustalonych od niezapłaconych zobowiązań na dzień oddania środka trwałego do używania jest nieistotna, jednostka może dla celów bilansowych zastosować uproszczenie polegające na odstąpieniu od uwzględniania takich różnic w wartości początkowej środka trwałego.

Zastosowanie takiego uproszczenia jest szczególnie korzystne w jednostkach stosujących podatkowe zasady ustalania różnic kursowych. Dzięki temu wartość początkowa ustalona dla celów bilansowych i podatkowych będzie jednakowa, a to uchroni jednostkę przed dwutorową amortyzacją (dla celów podatkowych i bilansowych).

www.SrodkiTrwale.pl - Ewidencja księgowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.